2018.11.29 – II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
  4. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  5. Ustalenie zasad wypłaty i wysokości diet dla Radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.
  6. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
  7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Poniżej dostępny jest zapis audio-video przebiegu Sesji: