2018.12.27 – III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej II Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów.
 6. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2018-2021.
 7. Ustanowienie wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/2013 z dnia 20.09.2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2019.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.