2019.03.25 – VI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja na temat gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 4. Zmiana uchwały Nr III/14/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kocmyrzów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.
 6. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2019.
 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki położonej w Baranówce.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków.
 10. Wyrażenie zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej PSP środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.