2019.06.10 – IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VIII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goszyce.
 8. Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcie od Powiatu Krakowskiego zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2165K w miejscowości Dojazdów.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IX/57/2019 z dnia 10.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.