2019.08.14 – X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2016 z dnia 18.02.2016 r dotyczącej diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych /Sołtysów/ Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/06 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikaty oraz zasad sprzedaży lokali użytkowych.
  5. Uchwalenie zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych i uczniów Szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  6. Wyrażenie zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Michałowice, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021.
  7. Uchwalenie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.
  9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.
  10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.