2019.10.28 – XI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej X Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2018/2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
 5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Gminą Sułoszowa dotyczącego ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Kraków-Powiat.
 6. Przeprowadzenie wyborów ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 100/2, 101/2 w obrębie Rawałowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/66/2019 z dnia 14.08.2019 r.
 10. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Luborzyca.
 12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.
 14. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2025.