2019.11.25 – XII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XI Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca na wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działek nr 115/3, 115/4 w obrębie Maciejowice.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji dla jednostek OSP.
  9. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
  10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.