2019.12.30 – XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XII Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja na temat stanu zaawansowania budowy drogi S7 oraz modernizacji ulicy Kocmyrzowskiej.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 4. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2035.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub Senior +” oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy do realizacji w roku 2020 programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 8. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.